ГОЛОВНА
ПРО ЖУРНАЛ
РЕДАКЦІЙНА РАДА
НАУКОВА РАДА
РЕЦЕНЗЕНТИ
АВТОРАМ
ВИДАВЦІ
КОНТАКТИ

ПОТОЧНИЙ НОМЕР
АРХІВ

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Для авторів:

До друку приймаються статті українською, польською, російською та англійською мовами.

Структура тексту:
Інформаційна частина:

 1. • Ім’я та прізвище автора (авторів) (шрифт Times New Roman, жирний, розмір 14).
  • Назва статті (по центру, шрифт жирний, розмір 14, великі букви),
  • Ключові слова (5-10 слів, розмір шрифта 12),
  • Анотація статті мовою статті (100-200 слів, розмір шрифта 12),
  • Анотація статті англійською мовою (200 - 250 слів),
  • Текст статті,
  • Бібліографія.

Текст:

Текст статті 11 000 – 20 000 символів.
Текст статті оформляється в редакторі Word для Windows у форматі *.RTF чи *.DОC.
Поля сторінки по 2 см .
Шрифт Times New Roman, розмір 14, одинарний інтервал.
Шрифт таблиць – Times New Roman, розмір 12.
Список використаних джерел вказується в алфавітному порядку – шрифт Times New Roman, розмір 12.
Оформлення літератури в кінці статті (в алфавітному порядку):
Sztompka, P. (2002). Socjologia. Krakow: Znak.
Jankiewicz, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Kowalski (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235 – 302). Warszawa: PWN.
Nowak, K. (1998). Zazdrosc w relacjach partnerskich. Czasopismo Psychologiczne, 41(2), 143 – 159.
Tatkiewicz, R. (w druku). Wplyw izolacji na samoocene. Czasopismo Psychologiczne, 20.
Szafraniec, K. (red.). (2011). Mlodzi 2001. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrow.
Оформлення електронного джерела:
Nazwisko, I. (rok). Tytul artykulu. Tytul czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisac adres strony www (pobrano 20.12.2014).
Оформлення цитат в тексті:
Один автор: (Sztompka, 2002, s. 11).
Два автори: (Januszek, Sikora, 2008).
Більше ніж два автори: (Szacka, Sztompka, Turner, 2002).
Повторне цитування джерела, в якому декілька авторів: (Sztompka i in. 2002).
Цитування декількох джерел: (Berger, 2010; Sztompka, 2002)
Декілька праць одного й того ж автора, виданих в одному році: (Giddens, 2007a, 2007b).
Цитування за посередництвом іншого автора: Turner (2002, za: Szacka, 2005)
Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].

Відомості про авторів:
Прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце праці, сфера наукових інтересів, контактна інформація (e-mail, телефон).

Рецензування

• Надіслана стаття звіряється на відповідність формальним вимогам редакції, відповідність профілю журналу. За відсутності зауважень, стаття надсилається до внутрішнього рецензування. При позитивній рецензії стаття скеровується на зовнішнє рецензування. Рецензування здійснюється двома незалежними рецензентами;
• Усі етапи рецензування (як зовнішнє, так і внутрішнє) є анонімними (double-blind review process) що означає, що ні рецензент не знає автора тексту, ні автору, навіть при прийнятті статті до друку, не повідомляють про особу рецензента.
• Редакція, отримавши позитивні відгуки на статтю, робить остаточний висновок про її публікацію у журналі.
• У журналі публікуються статті, що характеризуються належним рівнем новизни, мають теоретичну та практичну значимість, відображають результати наукового дослідження автора.
• Редакція повідомляє автору електронною поштою результати експертної оцінки та черговість друку.
• Журнал виходить 2 рази на рік.
• Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати статті.

Авторські права:

1. Надсилаючи текст до публікації, Автор підтверджує, що є власником авторських прав, і гарантує, що даний текст чи його частина (в тому числі таблиці і рисунки) не були опубліковані в інших виданнях чи надіслані до публікації до інших видань.

2. Автори надають Видавцеві (Редакції в особі Головного редактора) право на публікацію статті.

3. Зміст журналу є відкритим та доступним для користувачів. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати текст статті у журналі без додаткового дозволу видавництва чи автора.

4.Автори надають третім особам право на вільне користування інформацією за умови дотримання правил цитування.

5.Автор надає Видавцеві (Редакції) журналу згоду на включення статті до міжнародних бібліографічних баз даних.

6. Редакция розміщує прізвище, ім’я, науковий ступінь, посаду, місце праці, електронну адресу автора, анотацію, ключові слова статті на сайті видання.