GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Dla autorów

Artykuły są przyjmowane w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim
i angielskim.

Struktura tekstu

1. Część informacyjna
• Imię i nazwisko autora (autorów) (czcionka Times New Roman, bold, rozmiar 14),
• Tytuł artykułu (wersaliki, wyśrodkowane, bold, rozmiar 14),
• Abstrakt (100-200 słów, rozmiar czcionki 12)-język artykułu i w języku angielskim,
• Słowa kluczowe (5-10 słów, rozmiar czcionki 12),
• Tekst artykułu,
• Bibliografia.

Imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, abstrakt, słowa kluczowe powinny być w języku artykułu i języku angielskim, w przypadku, gdy artykuł jest w języku angielskim, autor zamieszcza tylko abstrakt angielski.

2. Tekst
• Tekst powinien liczyć 11 000 – 20 000 znaków ze spacjami;
• Artykuł powinien być napisany w edytorze Word dla Windows w formacie *.RTF -u *.DОC.;
• Marginesy po 2 см z lewej i prawej strony oraz z góry i z dołu;
• Czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pojedynczy odstęp;
• Tytuły tabel, rysunków – Times New Roman, rozmiar 12. Tytuły tabel i wykresów zamieszczamy nad obiektami graficznymi.
• Spis literatury przygotowujemy na końcu artykułu według porządku alfabetycznego – czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
Zapis literatury na końcu artykułu (w porządku alfabetycznym)
Sztompka, P. (2002). Socjologia. Krakow: Znak.
Jankiewicz, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Kowalski (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235 – 302). Warszawa: PWN.
Nowak, K. (1998). Zazdrosc w relacjach partnerskich. Czasopismo Psychologiczne, 41(2), 143 – 159.
Tatkiewicz, R. (w druku). Wplyw izolacji na samoocene. Czasopismo Psychologiczne, 20.
Szafraniec, K. (red.). (2011). Mlodzi 2001. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrow.
W przypadku pisania artykułu po angielsku i cytowania prac po polsku należy w kwadratowym nawiasie podać angielskojęzyczne tłumaczenie tytułu.
Opis elektronicznego źródła:
Nazwisko, I. (rok). Tytul artykulu. Tytul czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisac adres strony www (pobrano 20.12.2014).
Wzór przygotowywania cytatów:
Jeden autor: (Sztompka, 2002, s. 11).
Dwóch autorów: (Januszek, Sikora, 2008).
Więcej niż dwóch autorów: (Szacka, Sztompka, Turner, 2002).
Powtórne cytowanie dzieła gdzie jest kilku autorów: (Sztompka i in. 2002).
Cytowanie w jednym nawiasie różnych autorów: (Berger, 2010; Sztompka, 2002)
Cytowanie kilku publikacji jednego autora: (Giddens, 2007a, 2007b).
Cytowanie publikacji za innym autorem: Turner (2002, za: Szacka, 2005)
Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy, zakres zainteresowań naukowych, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
Informacje o autorze/autorach powinny być podane w języku artykułu i w języku angielskim.

Zasady recenzji

• Nadesłany artykuł jest sprawdzany pod względem formalnym: zgodności z wymogami edytorskimi i profilem czasopisma. W przypadku stwierdzenia zgodności z tymi wymogami, wysyłany jest do recenzji wewnętrznej. Dopiero po otrzymaniu pozytywnych recenzji wewnętrznych artykuł jest wysyłany do recenzji zewnętrznych. Recenzje są wystawiane przez dwóch niezależnych recenzentów.
• Wszystkie etapy recenzowania (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process), co oznacza, że recenzent nie wie czyj tekst ocenia, a autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości recenzentów.
• Artykuł, który jest pozytywnie zaopiniowany, trafia do redakcji i tam ostatecznie podejmuje się decyzje o umieszczeniu go w czasopiśmie.
• W czasopiśmie publikuje się artykuły, które charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, są oryginalne i mają odpowiednią bazę teoretyczną i metodologiczną. Preferowane są szczególnie teksty cechujące się nowatorstwem zarówno w sferze teoretycznej, jak też empirycznej.
• Redakcja powiadomi autora pocztą elektroniczną o wyniku postępowania recenzyjnego i ewentualnym terminie ukazania się artykułu.
• Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku.
• Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.

Prawa autorskie

1. Nadsyłając tekst do publikacji Autorzy oświadczają, że są posiadaczami praw autorskich oraz że ani całe opracowanie, ani istotne jego czesci (w tym tabele i rysunki) nie są publikowane ani przesłane do publikacji w innym miejscu.

2. Autorzy udzielają Wydawcy, reprezentowanemu przez Redakcję w osobie Redaktora Naczelnego, licencji na publikację artykułu.

3. Treści publikacji są otwarte i dostępne dla użytkowników. Użytkownicy mogą czytać, kopiować, rozpowszechniać, drukować artykuł z czasopisma bez dalszej zgody autora lub wydawcy.

4. Autorzy udzielają wszystkim osobom trzecim prawa do dowolnego korzystania z opracowania pod warunkiem podawania jego autorstwa i szczegółów bibliograficznych.

5. Autor udziela Wydawcy czasopisma zgody na włączenie artykułów w międzynarodowych bibliograficznych bazach danych.

6. Redakcja umieszcza imię i nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy, e-mail autora, streszczenie, słowa kluczowe, na stronie WWW wydania numeru.